Text and Translations

Tekstschrijven, vertalen en redigeren

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met, aanbiedingen, offertes en adviezen van TEXT AND TRANSLATIONS, nader aan te duiden als TEXT AND TRANSLATIONS, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkingen.

1.2 Indien en voor zover een aanbieding en/of offerte en/of overeenkomst van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2: Aanbiedingen en opdrachten

2.1 Alle door of namens TEXT AND TRANSLATIONS gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door TEXT AND TRANSLATIONS, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Opdrachten, die aan TEXT AND TRANSLATIONS worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden TEXT AND TRANSLATIONS pas na door deze gedane schriftelijke bevestiging van aanvaarding.

2.3 Ingeval overeenkomsten met TEXT AND TRANSLATIONS een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door TEXT AND TRANSLATIONS vastgelegde tijdsbestek.

2.4 Indien en nadat een opdracht aan TEXT AND TRANSLATIONS is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met TEXT AND TRANSLATIONS is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van TEXT AND TRANSLATIONS en op de door TEXT AND TRANSLATIONS te stellen voorwaarden.

In geval van annulering zal de koper/opdrachtgever aan TEXT AND TRANSLATIONS zijn geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders is afgesproken.

2.5 Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de koper/opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van TEXT AND TRANSLATIONS geëist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen tot stand gekomen is.

2.6 Alle prijzen genoemd door TEXT AND TRANSLATIONS zijn exclusief btw.

Artikel 3: Levering, risico en aansprakelijkheid

3.1 De opdracht wordt door TEXT AND TRANSLATIONS uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij TEXT AND TRANSLATIONS door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming; TEXT AND TRANSLATIONS geeft de opdrachtgever bericht wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de opdrachtgever terstond mededeling van TEXT AND TRANSLATIONS  zal ontvangen van een geval van verhindering voor een niet toerekenbare tekortkoming; opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; bij niet tijdige levering dient TEXT AND TRANSLATIONS  derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.2 Het indienen van bezwaren bij TEXT AND TRANSLATIONS geeft nimmer recht betaling van de factuur op te schorten.

Artikel 4: Gegevens opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die TEXT AND TRANSLATIONS naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van TEXT AND TRANSLATIONS te stellen.

4.2 TEXT AND TRANSLATIONS heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

Artikel 5: Uitvoering opdracht

5.1 TEXT AND TRANSLATIONS bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

5.2 TEXT AND TRANSLATIONS heeft het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten, zonder overleg met opdrachtgever.

5.3 Wanneer tijdens de opdracht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die niet uitdrukkelijk vallen onder de werkzaamheden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van TEXT AND TRANSLATIONS het vermoeden ontleend, dat deze werkzaamheden in aparte opdracht van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 6: Afgifte, overdracht en acceptatie

6.1 De opdracht wordt geacht te zijn voltooid zodra opdrachtgever de stukken in zijn feitelijk bezit heeft gekregen, c.q. zodra mondelinge adviezen zijn verstrekt of controle- en andere werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet ad interim,  zijn uitgevoerd, c.q. diensten zijn verricht.

Artikel 7: Annulering

Indien opdrachtgever de aan TEXT AND TRANSLATIONS verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is opdrachtgever verplicht om aan TEXT AND TRANSLATIONS alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte (on)kosten te vergoeden, zulks onverminderd het recht van TEXT AND TRANSLATIONS op schadevergoeding wegens winstverderving alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden en kosten.

Artikel 8: Ontbinding

Buitengerechtelijke ontbinding door de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 TEXT AND TRANSLATIONS aanvaardt aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis., De aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van € 5.000. Aansprakelijkheid voor schade bij derden veroorzaakt door ondergeschikten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart TEXT AND TRANSLATIONS voor alle afspraken van derden die direct of indirect het gevolg zijn van de toerekenbare tekortkoming.

Artikel 10: Omvang

De opdracht en de overeengekomen diensten omvatten al hetgeen, wat nadrukkelijk in de offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst is vermeld en bovendien al hetgeen in een stilzwijgende zogenaamd doorlopende opdracht c.q. incidentele opdracht gebruikelijk is c.q. niet ongebruikelijk is te doen.

A rtikel 11: Betaling en incasso

11.1 TEXT AND TRANSLATIONS is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling, interim-betalingen of zekerheidsstelling te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan en bij weigering van opdrachtgever haar verplichtingen op te schorten.

11.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim en wettelijke rente +2% verschuldigd.

11.3 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk integraal opeisbaar zijn.

11.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

11.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.6 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd:

- over de eerste € 2.900 15%;

- over het meerdere tot €  6.000               10%;

- over het meerdere tot €  15.000               8%;

- over het meerdere tot € 59.000                5%;

- over het meerdere                                       3%.

11.7 Indien TEXT AND TRANSLATIONS aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Ook de kosten van een premature faillissementsaanvraag vallen onder de incassokosten.

11.8 De opdrachtgever is jegens TEXT AND TRANSLATIONS de door TEXT AND TRANSLATIONS gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.

Dit geldt alleen indien TEXT AND TRANSLATIONS en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

11.9

a.      De vordering van TEXT AND TRANSLATIONS op de opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

-                 indien na het sluiten van de overeenkomst aan TEXT AND TRANSLATIONS omstandigheden ter kennis komen, die TEXT AND TRANSLATIONS goede grond geven te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

-                 indien TEXT AND TRANSLATIONS de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is TEXT AND TRANSLATIONS bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van TEXT AND TRANSLATIONS schadevergoeding te vorderen.

b. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan TEXT AND TRANSLATIONS zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is TEXT AND TRANSLATIONS bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12: Verjaring

Vorderingen op TEXT AND TRANSLATIONS verjaren na verloop van één jaar na het tot stand komen van de rechtsbetrekking.

Artikel 13: Beslag

De opdrachtgever zal geen verhaal nemen op de vorderingen die TEXT AND TRANSLATIONS op bank- en/of giro-instellingen heeft of op de bankrekening van TEXT AND TRANSLATIONS in verband met de daardoor te verwachten acute bedrijfsproblemen.

Artikel 14: Geheimhouding en exclusiviteit

14.1 TEXT AND TRANSLATIONS zal tegenover derden die niet bij de opdracht betrokken zijn geheimhouding betrachten, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hem oplegt. De geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard, die door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

14.2 TEXT AND TRANSLATIONS mag de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aanwenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden, zolang de oorspronkelijke opdrachtgever maar niet te herleiden is.

Artikel 15: Intellectuele eigendom

15.1 TEXT AND TRANSLATIONS behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot geestesproducten die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

15.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten, waaronder begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

15.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van TEXT AND TRANSLATIONS.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Tussen TEXT AND TRANSLATIONS en opdrachtgever zal steeds Nederlands recht van toepassing zijn en eventuele geschillen worden berecht door de Rechtbank te Maastricht, voor zover zij tot de competentie van een rechtbank horen.

Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd ter griffie van de rechtbank, doch steeds kosteloos te verkrijgen bij TEXT AND TRANSLATIONS.